Antreprenoriatul – șansa ta!

Prezentare proiect

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale la nivelul Regiunii Nord-Vest prin:

– furnizarea de cursuri de formare antreprenoriala, pentru un grup tinta de 300 persoane din toate judetele regiunii, în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale şi manageriale

–  informatii pentru intocmirea unui plan de afaceri si demararea unei afaceri;

–  acordarea de asistenta financiara nerambursabila pentru minim 65 de afaceri nou create si consiliere/consultanta/mentorat înainte si după deschiderea afacerii, in vederea cresterii sanselor de a pune în practică ideile antreprenoriale.

Proiectul asigură, prin formare antreprenorială şi posibilitatea de acces la consiliere, mentorat şi finanţare pentru ideile de afaceri, creşterea culturii antreprenoriale şi a numărului IMM-urilor. Proiectul încurajează iniţiativele antreprenoriale din partea femeilor, considerate grup vulnerabil.

Grupul ţintă(GT) al proiectului este format din  minim 300 participanţi la cursurile de formare antreprenorială, dintre care minim 150 femei si este impartit pe urmatoarele categorii de grup tinta:

 • 100 şomeri/persoane inactive;
 • 200 persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul crearii de noi locuri de muncă, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

 1. intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 2. îşi au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea Nord-Vest;
 3. îşi au reşedinţa sau domiciliul în regiunea în regiunea în care se implementează proiectul.

Se vor respecta urmatoarele  criterii:

 • sa fie persoane care au minim 18 ani la momentul selectiei in grupul tinta;
 • sa fie persoane inactive ( ex. studenti, persoane casnice)
 • someri
 • angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta (Persoane fizice autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale si membrii intreprinderilor familiale;
 • pensionari care pot fi incadrati in una din categoriile de grup tinta eligibile pentru acest proiect;
 • nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani;
 • sa nu detina certificat de Competente antreprenoriale obtinut din participarea la cursuri cu finantare FSE;
 1. sa nu fie actionar majoritar intr-o firma.

 

 

Din totalul participantilor la acest curs, minim 65 de persoane vor beneficia de ajutorul de minimis in urma procedurii de selectie (min. 4 din fiecare judeţ al regiuni Nord Vest: Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Bistrita Nasaud si min 45 in judetul Cluj).

Selectarea grupului tinta va urmari sa nu faca nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alt domeniu al vietii publice.

Recrutarea si inscrierea in proiect a grupului tinta se va face in conformitate cu prevederile legale precum si a metodologiei de informare, selectare si recrutare a grupului tinta si  de prelucrare a metodologiei de prelucrare a  datelor cu caracter personal in vederea protectiei acestora, toti membrii grupului tinta fiind inregistrati si luati in evidenta prin datele de  contact, studii, competente profesionale, abilitati si domenii de interes. Astfel fiecare persoana va depune un dosar de inscriere ce va cuprinde următoarele documente: Formular inscriere in proiect, Formular GT, Declaratie acceptare pozitie de rezerva(unde va fi cazul), Declaratie care atesta faptul ca este angajat, Declaratie de atestare a faptului ca nu este actionar majoritar, Declaratie de atestare a faptului ca nu este angajat al liderului de proiect, Declaratie de atestare a faptului ca nu participa la alte proiecte, Declaratie privind respectarea cerintelor proiectului, Declaratie statut piata muncii, Declaratie evitarea dublei finanţări, Declaratie prelucrare date personale, Declaratie privind nivelul de instruire, Cerere inscriere la curs, Copii documente personale. Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate şi înscrise în grupul tinta pe baza principiului ”primul venit, primul servit”. Lipsa unuia dintre documente, precum si neindeplinirea criteriilor de selectie descrise anterior conduce automat la neinscrierea candidatului în grupul tinta al proiectului. Daca in functie de gradul de atingere a indicatorilor legati de grupul tinta, asa cum sunt prezentati in cererea de finantare, se observa ca se impune urmarirea atingerii doar a anumitor indicatori, se vor selecta si inregistra persoane in functie de acest obiectiv, restul urmand sa fie inscrise pe liste de rezerve in caz de abandon a persoanelor inregistrate anterior. În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei selecţii, listele candidaţilor admişi se vor suplimenta faţă de numărul prezentat mai sus cu un anumit număr de persoane cu statut de rezerve.

Formarea consta in organizarea cursului de specializare „Competente antreprenoriale”, curs care se va desfasura pe o perioada de 120 de ore, din care 40 de ore vor fi teoretice si 80 de ore de practica. Conform legii si metodologiei de formare beneficiarii au obligatia de a  frecventa programul de formare profesionala pe intreaga perioada de desfasurare. Prezenta cursantilor la cursuri si examene este obligatorie. Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate (12 ore) sau 25% ( 30 ore) absente motivate cu adeverinta medicala din durata totala a programului, conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a sustine examenul de absolvire.Certificatul de absolvire se obtine in urma sustinerii examenului teoretic final si a lucrarii practice intocmite pe baza informatiilor obtinute pe perioada formarii. Planul de afaceri va fi intocmit pana la finalizarea cursului de Competente antreprenoriale” si este obligatoriu.

Planurile de afaceri vor fi supuse unui proces de selectie care va include minimum urmatoarele elemente:

 • Descrierea afacerii si a strategiei de implementare(obiective, activitati, rezultate, indicatori);
 • Analiza SWOT a afacerii ;
 • Schema organizatorica si politica de resurse umane;
 • Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul afacerii;
 • Analiza pietei de desfacere si a concurentei;
 • Strategia de marketing;
 • Proiectii financiare privind afacerea.

 

Planurile de afaceri vor fi supuse evaluarii si aprobarii .

Se va avea vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

 • Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
 • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.

Din totalul planurilor selectate spre finantare cel puţin 10% ( 7 planuri de afaceri) vor propune masuri/activitati/investitii ce vor contribui concret la dezvoltarea durabila, cel puţin 10% ( 7 planuri de afaceri) din planurile de afaceri selectate vor propune masuri/activitati/investitii ce vor contribui la tranziţia catre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cel puţin 10% ( 7 planuri de afaceri ) din planurile de afaceri selectate vor propune masuri/activitati/investitii ce vor promova concret inovarea sociala, cel puţin 25%( 17 planuri de afaceri) din totalul planurilor de afaceri selectate vor propune masuri/activitati/investitii ce vor utiliza solutii TIC in procesul de productie/furnizare de bunuri, prestare servicii sau executie lucrari si cel puţin 10%( 7 planuri de afaceri) din planurile de afaceri finanţate în cadrul proiectului vor propune masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice şi/sau a inovarii.

În selectarea planurilor de afaceri, se vor respecta următoarele condiții:

Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare.

– Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.

–  Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.

Pentru a fi admis la finantare si declarat eligibil un plan de afaceri trebuie sa primeasca minim 70 puncte. Dupa finalizarea procesului de evaluare, solicitantii subventiilor vor primii o scrisoare de admis /respins a planului de afaceri in care li se va aduce la cunostinta punctajul obtinut. Solicitantii ale caror planuri de afaceri au fost respinse (declarate neeligibile) pot depune o contestatie in 3 zile lucratoare care are termen de solutionare 5 zile lucratoare. Dupa solutionarea tuturor contestatiilor, se va face un clasament final in ordinea punctajului obtinut, in functie de care planurile de afaceri vor fi admise la finantare.

La punctaje egale va prevala: numarul de locuri de munca nou create, valoarea

procentului aferent aportului propriu, valoarea subventiei solicitate.

 

Acordarea finantarii se va face in ordinea punctajului obtinut pentru minim 65 de beneficiari. Avand in vedere faptul ca proiectul se implementeaza in 6 judete, distributia sumelor disponibile pentru finantarea planurilor de afaceri va fi urmatoarea:

 • Pentru judetul Maramures suma alocata, conform cererii de finantare este de 160.000 de euro calculati in lei la cursul de referinta din luna august 2016;
 • Pentru judetul Satu-Mare suma alocata, conform cererii de finantare este de 160.000 de euro;
 • Pentru judetul Bihor suma alocata, conform cererii de finantare este de 160.000 de euro calculati in lei la cursul de referinta din luna august 2016;
 • Pentru judetul Salaj suma alocata, conform cererii de finantare este de 160.000 de euro calculati in lei la cursul de referinta din luna august 2016;
 • Pentru judetul Bistrita-Nasaud suma alocata, conform cererii de finantare este de 160.000 de euro calculati in lei la cursul de referinta din luna august 2016;
 • Pentru judetul Cluj suma alocata, conform cererii de finantare este de 1.800.000 de euro calculati in lei la cursul de referinta din luna august 2016.

 

Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru acordarea ajutorului de minimis, sunt obligate sa efectueze un stagiu de practica de minimum 40 de ore, in cadrul unei inteprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat. Intermedierea intre firma unde va avea loc stagiul de practica si beneficiarul ajutorului de minimis va fi realizata de catre Expertii intermediere mentorat.